(आईटी) इनफॉर्मेटिवा सूल ट्रेटेंटो देइ डेटि पर्सनली डी क्लाइंट

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI

.
Con la presente Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art। 13 डेल Regolamento (UE) 2016/679 (cd "GDPR"), ला इनवेस्टो Srl, ट्राइस्टे में con sede लेगले, Via San Lazzaro 13, P.IVA 01259300323 ("WEVINO.STORE"), क्वालिटा डी टिटोलरे डेल ट्रेटेंटो में, intende illustrarLe le finalità e le modalità con cui WEVINO.STORE रस्कोग्ली e tratta i suoi dati personali, quali gradorie di dati sono oggetto diattattamento, quali sono i diritti che le vengono riconosciuti में गुणात्मक रूप से गुणसूत्र में diità di

L'informativa é resa esclusivamente per il presente sito web ("Sito"), pertanto WEVINO.STORE गैर si ग्रहण करते हैं, जो मर्इटो एगली अल्टि सट्टी वेब इवेन्टुलाईट कंसल्टेंट ट्रामाइट कोलीगमेंट्टी आईपर्टेस्टीली प्रूइटी सिटो में alcuna ज़िम्मेदार है।

Gli utenti, यूटिलिज़ैंडो इल प्रेजेटे सिटो, एक्टेटानो ला प्रेजेट इंफॉर्मेटिवा ई सोनो, पर्टेंटो, इनविटेटी ए प्रेंडर्ने विजने प्राइमा दी फोरनियर इंफोर्नाओनी पर्सनॉलि क्वालीफाइ जीन।

1। डेटा नियंत्रक
WEVINO.STORE è tit टिटोलारे डेल ट्राटेंटो देई दति पर्सनली रैकोल्टी अट्रावर्सो ला पियाटफॉर्म।

प्रति निर्धारित ओपेरजियोनी डि ट्राटेंटो, WEVINO.STORE सी अववेल डि डिपेंडेंटी, एजेंटी ओ कोऑपरेटरी, आई क्वालि सोनो इंकारिकटी एक svolgere operazioni di trattic sotto l'autorità डेल टिटोलारे, नॉन डि सोसाइटी पार्टनर ओ स्टूडेंट प्रोफेशनली चीनाटो प्रोनेटोली और प्रिंसटोली प्रो। गर्भनिरोधक, एमिसेटेटिवा, लेगेल, टेंजेनारिया ई फाइनेंज़ेरिया डिसलोकाटी सूल टेरिटोरियो डेल'उनियोन यूरोपिया, आई क्वालि सोनो डेबिटमेंटे नोमिनाति रिसाबिल्ली डेल ट्रेटेंटो एनी सेंसि डेली'आर्ट। 28 डेल GDPR।

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, nonché dei soggetti che svolgono operazioni di trattamento sotto l'autorità del Titolare, èghodito presso la sede del Titolare medesimo।

L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento।

2. कैटेगिरी दी डेटी पर्सनालिटी
WEVINO.STORE tratterà suoi dati personali raccolti in rae della निष्कर्षे डेल कंट्राटो ई नेल कोरसो डेल रैपोर्टो कंट्राटुले ("डाटी")। एक टिटोलो एसेम्प्लिसिप्टिवो, इल टिटोलारे एक्विरए ले सेगुएंटी टिपोलॉगी डी दातो पर्सनली:

1) डेटी एनग्राफिसी, क्वालि नोम ई कॉग्निओम, लुओगो ई डेटा डि नस्किता, इंडिज्जो डि रेजेनिया;
2) डेटी डि कंट्टो, क्वालि एल'इंडिरिज़ो डी स्पेडिज़िओन, इल सुमेरो डि टेलीफोनो ई एल'इंडिरिज़ो डी पोस्ट एलेट्रोनिका;
3) डेट बंकारी (एस.बी. आई.बी.ए.एन), एस एन फॉरनिटी प्रति अनवेक्यू रिम्बोरसो;
4) डेटी डि नेवीजिओन, क्वालि इंडिज्जो आईपी, ओरारियो डि एक्सेसो अल सिटो ई / ओ डि रेजिस्ट्रेजियन अल्ला पियाटफॉर्म, अंततः रेफरेंस डि इस्क्रेजियन, मेटोडियम डि एक्सेसो अल सर्वर, कोडिस न्यूमेरिको इंडेंटो लो स्टैटो लोला डेला रिसपोस्टा डेटा दाल सर्वर (बुआ सर्वर) ईसीसी)।
५) डेटि रिलेटिवी अग्ली एक्टिविस्टी, क्वालि आईल वेलोर मेडियो डीएक्विस्टो, ला टिपोलिया डि प्रोडक्टोफेसिस्टो, ला फ्रिक्वेंज़ा डीएसीक्विस्टो, ल'इम्पोर्टो टोटले ब्रीफिटो नेल टेंपो ई आईल सुमेरो डीएडनी ऑर्डिनी पुतुति।

Attraverso il Sito, il Titolare नॉन एक्वायरूएट डेटी डि नटुरा सेंसिबाइल ओ कोमुनक अप्पेरेंटेंती ऑल्ट कंसीलर पार्टिसोलरी डी क्यूई ऑलआर्ट। 9 डेल जीडीपीआर ओ डेटी रिलेटिवी एक कंडेन पेनाली ओ रीती।

मैं सुती दाती सरननो तृप्ति दा WEVINO.STORE एस्कुलाइवमेंटे प्रति ले फाइनलिटा ई नी लिमिटी सिलेटी अल पैराग्राफो सक्सेवो।

3. फ़ाइनलिटा ई बेस जियुरिडिका डेल ट्रेटेंटो
WEVINO.STORE उपयोगिताकर्ता i सुओई दति प्रति ले सेगुएंति फाइनलिटा:

ए) प्रति लेसिक्यूयोन डेल कंट्राटो
मैं दती संकेत अल परग्राफो 2, एन.एन. 1-4, सार्नो ट्रेट्टी दा WEVINO.STORE प्रति कंसेंटिरल ला रेजिस्ट्रैजोन अल सिटो ई ला फ्रूजियोन देइ सर्विजी एड एस्सो स्पेसटामेंटे कॉनेसी। एक टिटोलो एसेम्प्लिसिप्टिवो, आई सुओइ दति सरानो ट्रैटटी प्रति ला गेयोनि डिलीनी ऑर्डिनी डीएसीक्विस्टो, प्रति मनुटेंजियोन एड असिस्टेंजा टेक्निका, नोंच अल फाइन डि माइगोरियारे ला क्वालिटा डी सर्विसिजी अर्पती। मैं दति सरनो क्वि त्रैतति प्रति ल’सेकुज़िओन डेल कंट्राटो इन एस्सेरे इल टिटारे।

इल कंफर्टिमेंटो देई दती è आवश्यकताओ प्रति सहमति पत्र l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale; difetto में गैर ci sarà possibile dare esecuzione al contratto ed erogarle il servizio richiesto।

बी) प्रति अंतिम विपणन di
वेंदिता दिरेट्टा। Previo suo specifico consenso, WEVINO.STORE potrà trattare i suoi Dati per l'invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni Commerciali रिश्तेदार ad eventuality promozioni oppure per ricerche di mercato। L'invio di tali comunicazioni potrà avvenire tramite l'utilizzo di sistemi automatizzati (es। ई-मेल, एसएमएस, notifiche पुश) e di sistemi tradizionali (es, posta cartacea)।

प्रति कहानी फाइनलिटा डी ट्रेटेंटो सरानो यूज़िज़ाती आई दती डि कुई अल पैराग्राफो 2, एनएन। १ इ २।

इल कन्सेंसो प्रिस्टेटो è रिवोकैबाइल इन ओगनी मोमो, एनके कोन रिफ़ेरिमेंटो एआई सॉलि सिस्टेमी दी कंट्टो ऑटोमैटिज़ैटी, स्क्रीन्डो एक info@wevino.store

समाचार पत्रिका। मैं दाती संकेत अल परग्राफो 2, एन। 2, फोरनेटी इन सेड दी डिस्क्रेजियोन अला न्यूज़ॉर्न वर्नानो यूज़ेजेटी दा WEVINO.STORE अल सोलो फाइन इरोगेयर इल सर्विजियो डी न्यूज़लेटर रिचेस्टो। I दति सरननो क्विन्दी तृतीति प्रति ल'रोगाजिओन डेल सर्विज़ियो रिचेतिओ अल टिटोलारे। Qualiiio potooooooo लेओ पोट्रीए में चीडेरे दी कैंसिलारे ला सुआ iscrizione अल्ला न्यूज़लेटर seguendo le istruzioni di volta in volta संकेत में ogni comunicazione effettataata प्रति ले फाइनलिटा di cui al presente punto।

नरम स्पैम। I दाती दी कुई अल पैराग्राफो 2, एन। 2, एक्विटी नेल कॉन्टो डेला वेटिटा देई प्रोडोटी डि WEVINO.STORE अट्रावर्सो ला पीआटफॉर्मफॉर्म पोट्रानो एसेरीज़ेटी प्रति ली'इन्वियो डि कोम्यूकाज़िओनी कॉमर्शियल रिलेटिव रिलेटिव ए प्रोलोटी एनालॉगी ए क्लेली ओगेटो डेला वेरिटा। टेल ट्रेटेंटो नॉन रिचिडे इल सू एस्प्रेसो कॉन्सेंसो ऐ सेंसि डेली'आर्ट। 130 डेल डी.एलजीएस। 30 giugno 2003, एन। 196. Qualiiasi में Lei potrà comunque opporsi क्षण में एक कहानी trattamento seguendo le istruzioni di volta in volta, ogni comunicazione effettuata in le finalità di cui al presente punto में इंगित करते हैं।

ग) प्रति अंतिम डिफाइल प्रोफिलियोन
WEVINO.STORE पोट्रा ट्राटेरे मैं सुओई दति प्रति प्रति व्यक्ति ले सू एबिटुदिनी ई प्रिज़ेनज़ डी'एक्विस्टो इन रिलेज़ियोन एई प्रोडोटी ई सर्विजी अट्रैमी ट्रामाइट ला नीट्टाफोर्मे अल फाइन डि ऑफ्रिरल प्रोडोटी ई सर्विजी इन लिना कॉन आईल सुइलो।

प्रति il perseguimento di story finalità, WEVINO.STORE potrà trattare i Dati di cui al paragrafo 2, nn। १-२ ई ५।

ताली दाती सरनानो तृप्ति दा WEVINO.STORE सुला आधार डेल प्रोप्रियो लेगिटिमो इंटरसे अल्ला ottimizzazione delle proprie प्रक्रिया d'acquisto, Attraverso l''ferferta di prodotti e servizi più funzionali ed utili far specifiche esigenze de ग्राहक ग्राहक। Il legittimo interesse di WEVINO.STORE è stato chanceamentee bilanciato con i Suoi interessi e aspettative in sede di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (disponibile cliccando quì), ove sono state previste tisure मोहब्बत की तस्दीक की गई है। 'इम्पेटो डेला प्रोफिलजियोन स्वोलता दा WEVINO.STORE सुला सुआ सफरा गिय्यूरिका।

ले रिकॉर्डियमो चे, ऐ सेंसि डेल'आर्ट। 21 डेल जीडीपीआर, लेसी पोटराए टॉरसी में क्वालीसियो मोमेंटो में एक कहानी ट्रेटेंटो, प्रति मोटिवेसी के लिए सबा सुआ सिटाजिओन पार्टिओलारे, एक जानकारी @wevino.store

घ) प्रति ला कॉम्यूनिकैजोन देइ सूई डेटी एक टार्जी ए फिनी डी मार्केटिंग
Qualora previsto sul Sito e previo Suo specifico consenso, WEVINO.STORE potrà comunicare i Suoi Dati a terzi che potranno trattarli per l'invio di Propom comunicazioni Commercial Anche Tramite SMS / MMS / VMS, notifiche push e-mail / e-mail।

ले श्रेणी कैलोरी डे नियतिनारी कुई वीवीएनओ। और पोट्रा कोम्यूकेयर मैं सुई दती में सेंडोंगो सोग्गेटी च ओपेराानो एक टिटोलो एसेम्प्लिसिप्टिवो नी सेतुरी कमर्शी सिगेट्टी दी डिगिटो:


- एबिगोनेंसियो, मोडा, एक्सेसोरी, कैलज़ेचर, ओटिका, बिगियोट्टेरिया, गियोइलेरिया, ऑरोलोगी;
- लेंटी ई prodotti प्रति ला कुरा degli occhi;
- इंटिमो कॉस्टूमी ई एक्सेसोरी;
- टूरिस्मो, एरोपॉर्टी, वोली, स्कोंटी सु बिग्लीटी, संयोजिनी, वियागी, होटल, इटनेरी, रिस्टोरेंटी, रिसोर्ट, एग्रीटुरिस्मो, ऑटोलीन, बेड एंड ब्रेकफास्ट, ओस्टेली;
- पेलिटेरिया बोरसे ई वेलिज;
- ऑर्गेनिज़ाज़ियन ईवेंटी, नोज़, पार्टी, कॉन्सर्ट;
- बम्बिनी ई प्राइमा इन्फानिया, बेनी ई सर्वजी, जियोकैटोली, आर्टिकोली ई सर्विजी प्रति जेनेटी ई नेओममे;
- इस्त्रुज़िओन, कल्टुरा;
- एनॉर्मिन इमोबिलियरी, कॉम्प्रावेंडिटा, एफिटी, म्यूटुई;
- सर्विज़ी प्रति ला कासा, रिस्टेरुट्टुर्ज़ियोनी, डेकोरो, मोबिली, पोर्टे, सेरुमेंटि ई ब्लाइंडिएट डि सिक्यूरेज़ा, एंटिंट्रिपे ई ई कसेफोर्टी, गार्डी प्राइवेट ई सिक्योरिटी;
- सेविज़ी प्रति ला व्यक्तित्व (अन्वेषी, इनकंट्री ई सोशलिटा, रिटरोवी, सल्यूट ई बेनेसेरे, एबोर्बिस्टरई ई प्रोफुमरी, सर्विज़ी एल्बर्गी असिस्टिटी, कॉन्सुलेन्ज़ाले ई कॉनबीले;
- कल्टुरा ई कोर्सी डि फॉर्माज़ियोन, कोर्सी डी स्पेशलिज़ाज़िओन, मास्टर, रिकुपरो स्कोलास्टो, असिस्टेन्ज़ा अल्ला प्रिपेज़िओनी यूनिवर्सलिटेरिया, स्कम्बी कल्चरि;
- प्रोडोट्टी फ़िनानज़ारी, बानकारी, प्रिवेंदज़ियाली, प्रिस्टी ई समेकन डेबिट, इनवेस्टमेंटी, होम बैंकिंग, पीआटफॉर्मफॉर्म डीइन्वेस्टीमेंटो;
- ऑसिली प्रति ला व्यक्ति: मेटरसी, पोलट्रोन, सोललेवेटोरी ई एस्केंसोरी, वैश एर्गोनोचेन, डिस्पोजिटिवि वेर एचे इलेट्रॉनिक;
- सेविज़ी प्रति ल'मेरासा (रिकॉप्रो क्रेडिट, इनफॉर्माज़ियोनी कमर्शियल, पबब्लिसिटा ई मार्केटिंग, ट्रेडुज़ियोनी, दुभाषी, त्रासलोची);
- राइसार्का ई सेलेज़ियोन डी व्यक्तित्व, अर्पित डी लेवोरा, मंच, टिरोकिनी;
- प्रीवेन्जिओन ई डिस्पोसिटिवि डि सिक्यूरिज़ा;
- प्रोडोट्टी एलिमेंटरी, बायोलोगी, अर्गोल्टुरा एक केएम शून्य;
- बेवंडे ई sfot पेय, विनी ई शराब;
- एनर्जी ड्रिंक ई इंटीगेटरी एलिमेंटरी (कोरेटा एलिमेंटाजिओन ई फिटनेस);
- प्रोडोटी प्रति ला कुरा डेल कोरपो, हेयर स्टाइलिस्ट, मेक-अप, नेल-आर्ट, ब्यूटी सेंटर एड एस्टेटिका, ट्राटामेंटी, क्रॉमोटेरेपिया, सोलारियम, पैलेस्ट्रा, ट्राटामेंटि टर्मली, आर्टिकोली स्पोर्टिवी;
- सेरविज़ी मेडिसी स्पेशिएलि, डेंटिस्टी, सिबेंको डेंटी, इन्फोलिटुरा कैपेली, ट्रेटेंटो डेला पेले ई सिमिली;
- टाटूगी, पियर्सिंग ई माइक्रोडर्मा;
- प्रोडोटी प्रति ला सैन्चियाज़िओन, इल मॉनिटरगैगियो डिली इनकंटेंटी, फ़िलाट्री ई प्युरपिटोरी;
- क्लिमेटिज़ाज़ियोन ई जेस्टियोन डेलेलम्बिएंट डी विटा;
- ओरतो ई जिआर्डिनैगियो, फ्लोरिकोल्टुरा ई पोलिस वर्डे;
- ब्रिकोलैज ई फैई तारीख;
- डिपोजिटरी टेम्परेनी, स्टोरेज ई सिमिली;
- सेरविज़ी प्रति एनामाली दा कम्पैग्निया, प्रोडोटी एलिमेंटरी, क्यूरा, पालतू जानवरों की देखभाल, अलोगेलियो ई ट्राइमेंटरी;
- इम्पीटिनी इलेट्रिक, एंटीफर्टो, टेलीफोनिक, डेटी, सैटलीटेयर, डिजिटेल ए सिमिली;
- डायवर्टिमेंटो ई svago, वीडियोगिओची, कंसोल, कंसोल पोर्टाटिली एड इंफॉर्मेटिका;
- इंट्राटेनिमेंटो मल्टीमेडियल;
- एबोनोमेंटी एक कैनाली एक पगेंटो, प्रति दृश्य भुगतान करें, टीवी का भुगतान करें, मांग पर, ecc .;
- कैनाली टेमैटिसी प्रति बैम्बिनि ओ प्रति इंजी कैलोरी डी इंटरसे, कॉन्टुनी मल्टीमेडियल, सीडी, डीवीडी, ब्लुरे, स्ट्रीमिंग ई डाउनलोड;
- कैनाली टेम्परेरी म्यूजिकल, हॉबीबिस्टी, क्यूकिना, टेक्सीनी, कल्चरली, एक्क;
- सिनेमा ई टीट्री, कैबरे ई स्पेटाकोली दाल विवो, कॉन्सर्टी, बिक्री प्रोवा, रेजिस्ट्रैजिओन, चीरा, एट्रेजियाचर वैरी, पोस्टप्रोडुज़िऑन, मोंटेगिओ मिक्सैगियो;
- स्पोर्ट, कैनाली देवती, रिविस्टी स्पेशलिज़ेट, एबोनोमेंटी, स्कॉन्टिस्टिका, एबिबिगेंसियो, एक्सेसोरी, पलेस्ट्रे, सेंट्री स्पोर्टिवी, मैनिफैजियोनी ई गारे;
- टेक्नोलोगिया, कंप्यूटर, टैबलट, फोटोकैमेरे, टेलीफोनिया, टीवी ई HiFi;
- एलेट्रोडोमेसिसी, एरेडोसा, बियानचेरिया, डेकोरो कलात्मक;
- प्रोगेटाज़िऑन डिएनेर्ति, एरेडेंटो ई इंटीरियर डिज़ाइन;
- यूटिलिटीज ई कमोडिटीज: टैरिफ ई गेशोरी डी एनर्जिया ई सर्विजी;
- कोनेसियोनी डेटी, एडीएसएल, फाइब्रा, टेलीफ़ोनिया फ़िज़ा, सैटेलिटेयर, नूवे टेकोनोलोगी डाय कंसेटविटे, इंटरनेट प्रोवाइडर, सर्व्ज़ी इंटरनेट, वेब डिज़ाइन, सोशल नेटवर्क ई सर्विज़ बेसिस सु इंटरनेट;
- स्विलुप्पो पैगाइन वेब, सिट्टी, अप्पाज़िओनी प्रति कंप्यूटर ई डिस्पोज़ेवी मोबिली;
- टेलीफ़ोनिया मोबाइल, ऑपरेटर टेलीफ़ोनिक, टैरिफ़ ई प्रोमोज़िओनी, सर्विज़ी ई इंजीविएट;
- एसोसायज़ियोनी, ग्रुपी, रिटरोवी, ज्वालामुखी, आवेगों सोशल;
- स्टैम्पा एड एडिटेरिया इलेट्रोनिका, ईबुक, क्विडिडियानी, पीरियडिसी, फ्यूमेटी, ओपेरे डी'तेर ई रिप्रोडुजियोनी, कोलेज़ियोनी ई फ्रैंकोबोली;
- असिकुराज़ियोनी प्रति ला कासा, ल'आटो, ला व्यक्तित्व, आई वियागी, टैरिफ़ एजोलवेट, स्कोंटी ई प्रोमोज़िओनी;
- ऑटोस्कोल, रिकुपरो पांटी, प्रेटीह ऑटो, पेटेंटी स्पेशी, रिनोवो पेटीनी;
- मोटर वाहन, ट्यूनिंग, प्रैटिएक ऑटो, कॉम्प्रेवेन्डिता, नॉलेगियो, रिकंबी, मैनटेंजिओन ई सर्विजी प्रति इल मोंडो डेली'ओटोमोबाइल ई डेल्ट मोटो;
- रादुनी, गारे, ईवेंटि स्पोर्टी डेल मोंडो देइ मोटर;
- साइक्लोस्मो, एट्रीज़ुचर, ईवेंटी, सर्विज़ी, रिकंबी ई सिमिली;
- घोड़ी, लागो ई फीमे: prodotti e servizi per la navigazione, la pesca, il turismo e il tempo libero, gli sports acquatici;
- पैस्सटैम्पि शिर्ज़ोसी बासति सु ओरोस्कोपी, एस्ट्रोलॉजिया, मैगिया, कार्टोमेन्ज़िया, तारोची, प्रीविज़नि सु रिस्सलाती स्पोर्टिवी ई सॉम्के;
- कॉनकोर्सी ई लॉटरी, जियोची ए प्रीमियर ई ओपेराज़ियोनी ए प्रीमियर।

I soggetti o le gradorie di soggetti ai quali i Suoi dati Personali saranno comunicati da parte di WEVINO.STORE tratteranno tali dati in qualità di titariari autonomi del trattamento दूसरीo le previsioni delle rispettive Informative Privacy।

प्रति कहानी फाइनलिटा डी ट्रेटेंटो सरानो यूज़िज़ाती आई डेटि डी कुई अल पैराग्राफो 1, एनएन। १ इ २।

इल कॉन्सेंसो प्रेस्टेटो è रिवोकैबाइल इन ओगनी मोमो स्क्रिवेंडो a info@wevino.store

4. पीरियोडो दी कंसर्वजियोन देइ दति ई दुरता देइ ट्राटामेंटी
I Suoi Dati personali saranno conservati prevalentemente presso server della Oracle NetSuite dislocati nell'Unione Europea, nonché su server ospitati nella server farm बेला Shopify सिपाही नेल रेग्नो अनिटो।

मैं सुती दाती सरनोनो ओगेट्टो डी कंसर्वज़िओन प्रति टुट्टा ला दुरता डेल रैपोर्टो कंट्राटुले कॉन WEVINO.STORE। Seguito alla cessazione del rapporto में, i Dati saranno conservati per un periodo di 10 anni esclusivamente per esigenze di tutela dei diritti del Titolol e per l'adempimento di obblighi di legge।

Con riferimento ai trattamenti per fini di marketing के संकेत से अल पैराग्राफो 2, लेट। बी), ला इन्फर्मियाओ चे आई डाटी सरनानो ट्राट्टी प्रति टुट्टा ला ड्यूरेटा डेल कंट्राटो सल्वो इवोल्यूएट रेवोका डेल कंसेंसो दा लेई प्रिस्टेटो ओ एस्सेरिज़ियो डेल सू डिरियो डि विरोधिज़ियोन अल ट्रेटेंटो।

Con riferimento ai dati trattati per finalità di profilazione, La Informiamo che i Dati saranno trattati per unoo massimo di 12 mesi o per iliverso periodo che chevesse Essere disposto dalla legge o da provvedimenti dell'Autoritàarantearante और वीरता के लिए प्रति वर्ष। विरोधाभास अल अलट्टांतो। किस्सो दी विरोधियो में सजाओ कहानी पीरियडो ओ, आई डेटि सरनोनो कंसर्वती से जरुरी प्रति परसुगीरे अल्ट्रे फाइनल ओ सरनो डेफिटिवमेंट कैंसिलटी।

Con riferimento alla comunicazione dei dati a terzi per fini di marketing, La Informiamo che i dati potranno Essere oggetto di comunicazione fino alla eventuale revoca del Succ consenso।

5. जिउडीज़ियो में डेफ़र्टेसा
I Suoi Dati possono एस्सेरे यूज़ज़ीटी प्रति ला डिफेसा दा पार्टे डि WEVINO.STORE इन giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione।

6. दाती कार्टे दी क्रेडिटो
I डेटि रलातिवी अल्ला सुआ कार्टा डी क्रेडिटो नॉन वेराननो ट्रैटटी दा WEVINO.STORE इन क्वांटो ट्रेट्टी ई / ओ कंसर्वेटी डायरेटामेंट दाल सर्किटो बैंकोरियो। WEVINO.STORE usa i servizi di pagamento professionali Braintree, una società del gruppo PayPal, Inc., che assicurano al उपभोकता la massima protezione e riservatezza।

7। कुकी
प्रति रेंडर ला ला निगाज़िओन पियू फेशियल एड इंटुइतिवा, WEVINO.STORE यूटिलिटीज ला टेक्नोलोजी कुकी। प्रति मैगीरियोइ इंफोराज़ीनी सी रमान्डा ऑल इनफॉर्मफॉर्मिवा कुकी।

8. दिरिती नीच उंटनी
La Informiamo che, अनुरूपता में सभी विगिनेस अनुशासना, हा मैं सेगुएंती दिरिती:
- chiedere e ottenere Informazioni circa l'esistenza di propri dati nella disponibilità di WEVINO.STORE e accesso a tali dati;
- प्रति मैं डेटी ओगेट्टो डि ट्रेटेंटो कॉन सिस्टेमी ऑटोमैटिज़ैटी, चिडेरे इल ट्रसेफेरेंटो एड अल्ट्रो टिटोलारे;
- चीडेरे ई ottenere la modifica e / o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti;
- chiedere e ottenere la cancellazione - e / o la limitazione del trattamento - dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o Informazioni non आवश्यक - o non più आवश्यक: - per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione paratozione pariononione पूवर् म होना।

टैली रिचिएस्टे पोट्रानो एस्सेर ट्रामासेए अल टिटोलारे ने एक जानकारी@wevino.store ओ ट्रामाइट रेकामोंडाटा ए / आर इंडिज्ज़ेटा ए इनवेस्टो सीन, सैन लेज़्जा 13, ट्रिएस्ट के माध्यम से।
La Informiamo inoltre che ai सेंसी डेला डिसिप्लिना विगुएंट प्यू por प्रोपर्रे इवैलुएंली रिआल्लुमी रिडुआर्डेंटी i ट्रैटामेंटी दी सुओइ डेटी अलि गेरेंटे प्रति ला प्रोटिओनियोन देइ दति पर्सनी।

9. मधुर
WEVINO.STORE सी रिसर्वा ला फेसोल्टा डी मोडिसेरे ओ सेमीप्लेमेंटे एगोरोर्न आइल कंटीन्यूटो डेला प्रेजेंट इंफॉर्मेटिवा प्राइवेसी इन टुटो ओ इन पार्टे। WEVINO.STORE La Informerà di tali variazioni नॉन एपेना वेरानो परिचय।